duminică, 25 iulie 2010

Big Jim Diamnont (1878-1920)primul mare mafiot


Foto, Big Jim Diamont (1878-192o)printre primii mari mafioti.
Nascut Vincenzo Colosimo la Luigi Colosimo şi a doua lui soţie Giuseppina Mascaro în oraşul Colosimi, el a emigrat in Chicago, Illinois, de la Cosenza, Calabria, Italia, în 1895. Beginning as a small time hood, Colosimo was noticed by First Ward aldermen Michael "Hinky Dink" Kenna and John Coughlin . Început ca o glugă de timp mici, Colosimo a fost observat de către Prima aldermen Ward Michael "Hinky Dink" Kenna şi Ioan Coughlin. He worked for them first as a precinct captain and later as their bagman . El a lucrat pentru ei mai intai ca o incinta de căpitan şi mai târziu ca comis-voiajor lor. This provided Colosimo really with the political connections that aided him in his rise to power as a mob boss. Acest Colosimo furnizat într-adevăr, cu legături politice ce a ajutat el în naştere lui la putere ca un sef mob.
[ edit ] Prostitution empire [Modifică] imperiu Prostituţie

Later on, Colosimo acquired another nickname, "Diamond Jim". Mai târziu, Colosimo achiziţionat un alt pseudonim, "Diamond Jim". This name was given to him because he frequently dressed in a white suit and wore diamond pins, rings, and other jewelry. Acest nume a fost dat de el pentru că el frecvent îmbrăcat într-un costum alb şi purtau ace de diamant, inele, precum şi alte bijuterii. This jewelry, combined with his charm and money, helped him establish relationships with women. Acest bijuterii, combinat cu farmecul lui şi de bani, l-au ajutat să stabilească relaţii cu femei. He had a strong interest in women and money, which fueled his enthusiasm for prostitution . El a avut un interes puternic la femei şi de bani, care a alimentat entuziasmul pentru prostituţie. In 1902, Colosimo married Victoria Moresco, an established Chicago madam , and the two opened a second brothel . În 1902, sa căsătorit cu Colosimo Victoria Moresco, o doamnă stabilit la Chicago, şi cei doi a deschis un bordel secunde. Within a few years, Colosimo expanded his business to nearly 200 brothels and had made inroads into gambling and racketeering. În câţiva ani, Colosimo extins afacerea sa de a aproape 200 de bordeluri şi au realizat o invazie în jocuri de noroc şi înşelătorie.
[ edit ] Help from New York [Modifică] Ajutor de la New York

By 1909, Colosimo was being seriously threatened by the Black Hand gang in Chicago and realized he needed help. Prin 1909, Colosimo era serios ameninţată de Mâna Neagră, în banda de la Chicago şi a realizat el nevoie de ajutor. He brought his nephew, John "The Fox" Torrio , to Chicago from Brooklyn and made him his second in command. El a adus nepotul său, John "Fox" Torrio, la Chicago din Brooklyn şi l-au facut a doua sa la comandă. The following year, Colosimo opened a self-named restaurant, Colosimo's Cafe , at 2126 South Wabash in Chicago. În anul următor, Colosimo a deschis un auto-numit restaurant, Colosimo's Cafe, la 2126 de Sud Wabash în Chicago. In 1919, Torrio and Colosimo opened a brothel at 2222 South Wabash called the Four Deuces. În 1919, Torrio şi Colosimo a deschis un bordel la 2222 de Sud Wabash numit Patru Deuces. Torrio brought his old Brooklyn lieutenant, Al Capone , to work there as a bartender and bouncer , providing Capone his introduction to Chicago. Torrio adus vechi din Brooklyn locotenentul lui, Al Capone, pentru a lucra acolo ca un barman şi de munte de om, oferind Capone introducerea sa la Chicago.
[ edit ] Betrayal [Modifică] Trădarea

When prohibition went into effect in 1920, Torrio pushed for the gang to enter into bootlegging, but Colosimo refused. Atunci când interdicţia intrat în vigoare în 1920, Torrio împins pentru banda de a intra în contrabandă, dar a refuzat Colosimo. In May 1920, Colosimo went out of town to marry his second wife, Dale Winter (he had deserted his first wife). În luna mai 1920, Colosimo a ieşit din oraş să se căsătorească cu a doua sa soţie, Dale de iarna (el a părăsit prima lui soţie). After Colosimo returned to Chicago a week later, Torrio called him and let him know about a shipment arriving at his cafe. După ce Colosimo întors la Chicago, o săptămână mai târziu, Torrio numit el şi lasă-l să ştiţi despre un transport ajunge la cafenea lui. When Colosimo appeared at the cafe to wait for its delivery, he was shot and killed. Când Colosimo a apărut la cafenea să aşteptaţi pentru eliberarea acesteia, el a fost împuşcat şi ucis. The initial murder suspect was his new wife Dale, but no one was ever arrested for the murder. Suspectul a fost iniţial de uciderea nou soţia lui Dale, dar nimeni nu a fost niciodată arestat pentru crima. It was widely believed that Torrio ordered Colosimo's killing so that the gang could enter the lucrative bootlegging business. Acesta a fost pe larg crede că Torrio Colosimo a ordonat uciderea lui, astfel încât banda ar putea intra în afacere profitabila contrabandă. Torrio reportedly brought in New York colleague, Frankie Yale , to murder Colosimo. Al Capone has also been suspected as Colosimo's assassin. Torrio relatărilor adus în New York coleg, Frankie Yale, la crimă Colosimo. Al Capone a fost, de asemenea, suspectate ca asasinul lui Colosimo.

Colosimo was the first to organize disparate parts of Chicago's crime scene. Colosimo a fost primul care a organiza piese disparate de locul crimei Chicago. After his death, his gang was controlled first by John Torrio and then Al Capone . După moartea sa, a bandei sale a fost controlată în primul rând prin John Torrio şi apoi Al Capone. It would become the infamous Chicago Outfit . Aceasta ar deveni infamul la Chicago Outfit

3 comentarii:

RaulCourage spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
RaulCourage spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
RaulCourage spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.